Welkom | Trainingstijden | Uitslagen en programma | Poule indeling 2007/2008 | Gastenboek | Wie is Wie? | Langs de lijn met Opa seizoen 2006/2007 | Foto pagina | E-CARD VERSTUREN. | Adres gegevens tegenstanders en routeplanner | De Jarige Job | Weetjes | Spelregels | Langs de lijn met Opa seizoen 2007/2008 | Nieuwe pagina 15

INDEX SPELREGELS VELDVOETBAL

Opmerkingen bij de spelregels 
Het speelveld 
De bal 
Het aantal spelers 
De uitrusting van de spelers 
De scheidsrechter
De assistent-scheidsrechters
De duur van de wedstrijd 
Het begin en de hervatting van het spel
De bal in en uit het spel 
Hoe er wordt gescoord
Buitenspel 
Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 
De vrije schoppen
De strafschop 
De inworp 
De doelschop 
De hoekschop
Regeling om de winnaar van een wedstrijd te bepalen
De instructiezone 
De vierde official 
Aanvulling wijziging 16-03-2002

 

OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS

naar top


Aanpassingen
Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze regels onaangetast blijven, zijn afwijkingen van de toepassing mogelijk bij wedstrijden van jeugdspelers onder de 16 jaar, bij dameswedstrijden en bij veteranenwedstrijden (spelers boven de 35 jaar) en bij G-voetbal.
De volgende aanpassingen mogen afzonderlijk of gezamenlijk worden toegepast:


a) de afmeting van het speelveld;
b) de grootte, het gewicht en het materiaal van de bal;
c) de afstand tussen de doelpalen en de hoogte van de doellat boven de grond;
d) de duur van het spel (eerste en tweede helft);
e) de wisselspelers.


Verdere aanpassingen zijn alleen toegestaan met toestemming van de International Football Association Board.
Mannelijk en vrouwelijk
In de spelregels wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, spelers en officials; bedoeld wordt zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht.

HET SPEELVELD

naar top

Afmetingen
Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte van de zijlijn moet groter zijn dan de lengte van de doellijn.
Lengte : minimaal 90 meter maximaal 120 meter
Breedte : minimaal 45 meter maximaal 90 meter

(Noot: Bij besluit d.d. 26.6.1909 van het bestuur van de KNVB moeten de volgende afmetingen worden gehanteerd: minimaal 100 x 64 meter en maximaal 105 x 69 meter)
Internationale wedstrijden
Lengte : minimaal 100 meter maximaal 110 meter
Breedte : minimaal 64 meter maximaal 75 meter

Afbakening
Het speelveld is gemarkeerd met lijnen. Deze lijnen behoren bij de gebieden die ze begrenzen. De twee lange lijnen heten zijlijnen en de twee korte heten doellijnen. Alle lijnen mogen niet breder zijn dan 12 centimeter. Het speelveld is door een middenlijn verdeeld in twee helften. Het middelpunt van het speelveld wordt aangegeven in het midden van de middenlijn. Hieromheen is een cirkel getrokken met een straal van 9.15 meter.

Het doelgebied
Aan beide uiteinden van het speelveld is op de volgende wijze een doelgebied aangegeven:
Loodrecht op de doellijn zijn twee lijnen met een lengte van 5.50 meter getrokken op een afstand van 5.50 meter van de binnenzijde van elke doelpaal. Zij zijn aan de uiteinden verbonden door een lijn evenwijdig aan de doellijn.
Het gebied dat door deze lijnen wordt begrensd, heet het doelgebied.

Het strafschopgebied
Aan beide uiteinden van het speelveld is op de volgende wijze een strafschopgebied aangegeven:
Loodrecht op de doellijn zijn twee lijnen met een lengte van 16.50 meter getrokken op een afstand van 16.50 meter van de binnenzijde van elke doelpaal. Zij zijn aan de uiteinden verbonden door een lijn evenwijdig aan de doellijn.
Het gebied dat wordt begrensd door deze lijnen, heet het strafschopgebied.
In elk strafschopgebied is een strafschopstip aangebracht op een afstand van 11 meter van het midden van de doellijn even ver van beide doelpalen.
Buiten het strafschopgebied is een cirkelboog aangebracht met een straal van 9.15 meter, gemeten vanaf de strafschopstip.

Hoekvlaggenstokken
Op elke hoek dient een hoekvlaggenstok met vlag te staan. Deze hoekvlaggenstok is minstens 1.50 meter hoog en mag van boven niet in een punt eindigen. Er mogen ook vlaggenstokken worden geplaatst aan de uiteinden van de middenlijn op een afstand van minimaal 1 meter van de zijlijn.

Het hoekschopgebied
Binnen het speelveld is een kwartcirkel aangebracht, met een straal van 1 meter, gemeten vanaf elke hoekvlaggenstok.


De doelen
Op het midden van elke doellijn moet een doel zijn geplaatst. Het doel bestaat uit twee loodrecht staande palen, elk op gelijke afstand van de hoekvlaggenstokken, die aan de bovenzijde zijn verbonden door een horizontale doellat.
De afstand tussen de palen is 7.32 meter en de afstand van de onderkant van de doellat tot de grond is 2.44 meter. Beide doelpalen en de doellat moeten dezelfde breedte hebben en mogen niet breder zijn dan 12 centimeter. De doellijnen moeten dezelfde breedte hebben als de doelpalen en de doellat. Er kunnen netten worden aangebracht aan de
doelen en de grond achter de doelen, onder voorwaarde dat ze op goede wijze worden ondersteund en dat ze de doelverdediger niet hinderen. De doelpalen en de doellatten moeten wit zijn.
Veiligheid
Doelen moeten deugdelijk in de grond zijn verankerd. Verplaatsbare doelen mogen alleen worden gebruikt als ze aan deze voorwaarde voldoen.


OFFICIËLE BESLISSINGEN

OB 1

Indien de doellat uit zijn stand is geraakt of breekt, moet het spel worden gestaakt totdat de doellat is hersteld of in zijn oorspronkelijke positie is teruggebracht. Indien herstel niet
mogelijk is, moet de wedstrijd worden beëindigd. Het gebruik van een touw om de doellat te vervangen is niet toegestaan. Indien de doellat kan worden hersteld, wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar het spel werd gestaakt.
OB 2
De doelpalen en doellat moeten zijn gemaakt van hout, metaal of ander goedgekeurd materiaal. Ze mogen vierkant, rechthoekig, rond of ovaal van vorm zijn en mogen geen gevaar
opleveren voor de spelers.
OB 3
Geen enkele vorm van reclame, zowel tastbaar als virtueel (b.v. geprojecteerd beeld), is toegestaan op het speelveld en op de materialen waarmee het speelveld is uitgerust (inclusief de doelnetten en de netruimtes) vanaf het moment dat de ploegen het speelveld betreden tot het moment dat ze het speelveld hebben verlaten voor de rust en vanaf het moment dat de ploegen opnieuw het speelveld betreden tot het einde van de wedstrijd. In het bijzonder mag geen reclame worden aangebracht, op welke hoogte dan ook, op doelen, netten, vlaggenstokken of de bijbehorende vlaggen. Er mag geen externe apparatuur (camera’s, microfoons, e.d.) worden bevestigd aan deze materialen.
OB 4
Geen enkele vorm van reclame is toegestaan binnen de instructiezone, c.q. binnen één meter vanaf de zijlijn, alsmede op de grond buiten het speelveld. Eveneens is geen reclame toegestaan in het gebied tussen de doellijn en het doelnet.
OB 5
De reproductie op het speelveld of op de materialen waarmee het speelveld is uitgerust, inclusief de doelnetten en de netruimtes, van logo’s of emblemen van de FIFA, confederaties, nationale bonden, competities, clubs of andere lichamen, hetzij tastbaar, hetzij virtueel, is verboden tijdens de wedstrijd, zoals beschreven in OB 3.
OB 6
Een lijntje kan worden aangebracht buiten het speelveld, op 9.15 meter van de kwartcirkel, loodrecht staande op de doellijn, om ervoor te zorgen dat deze afstand in acht wordt genomen bij het nemen van een hoekschop.
(Noot: De KNVB heeft OB 6 verplicht gesteld.)

DE BAL

naar top

Eigenschappen en afmetingen
De bal:
• is bolvormig;
• is gemaakt van leer of ander geschikt materiaal;
• heeft een omtrek van niet meer dan 70 centimeter en niet minder dan 68 centimeter;
• weegt niet meer dan 450 gram en niet minder dan 410 gram bij het begin van de wedstrijd;
• heeft een druk gelijk aan 0.6-1.1 atmosfeer (600-1100 g/cm 2 ) op zeeniveau.
Vervanging van een onbruikbare bal
Indien de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens de wedstrijd:
• wordt de wedstrijd onderbroken
• en wordt er hervat met het laten vallen van de reservebal op de plaats waar de eerste bal onbruikbaar werd.
Indien de bal barst of onbruikbaar wordt terwijl deze niet in het spel is bij een aftrap, doelschop,hoekschop, vrije schop, strafschop of inworp:
• wordt het spel hervat zoals het hervat had moeten worden.
De bal mag tijdens de wedstrijd alleen worden vervangen met toestemming van de scheidsrechter.


OFFICIËLE BESLISSINGEN

OB 1
Tijdens competitiewedstrijden mogen alleen ballen worden gebruikt die voldoen aan de minimum technische eisen gesteld in regel 2.
Tijdens FIFA-competitiewedstrijden en tijdens competitiewedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de confederaties, worden alleen ballen geaccepteerd waarop één van de volgende drie aanduidingen is aangebracht:
• het officiële “FIFA APPROVED” logo; of
• het officiële “FIFA INSPECTED” logo; of
• de vermelding “INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD”.
Een dergelijke aanduiding op een bal geeft aan dat deze officieel is getest en in overeenstemming is bevonden met specifieke technische eisen, verschillend voor elke categorie, aanvullend aan de minimum eisen gesteld in regel 2. De lijst met aanvullende eisen, specifiek voor elke categorie, moet zijn goedgekeurd door de International F.A. Board. De instituten die de testen uitvoeren, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de FIFA.
Voor competities van nationale bonden mag worden verlangd dat de te gebruiken ballen één van deze drie aanduidingen hebben. In alle andere wedstrijden moet de bal voldoen
aan de eisen van regel 2.
OB 2
Tijdens FIFA-competitiewedstrijden en tijdens competitiewedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de confederaties en de nationale bonden, is geen enkele vorm van reclame op de bal toegestaan, met uitzondering van het embleem van de competitie, het embleem van de organisator van de competitie en het goedgekeurde handelsmerk van de fabrikant. De competitiereglementen kunnen beperkingen opleggen voor wat betreft de afmeting en het aantal van deze aanduidingen.

HET AANTAL SPELERS

naar top

Spelers
Een wedstrijd wordt gespeeld door twee partijen, elk uit niet meer dan elf spelers bestaande, van wie één de doelverdediger moet zijn. Een wedstrijd mag niet worden begonnen, indien een partij bestaat uit minder dan zeven spelers.


Officiële competities
Tijdens een officiële competitiewedstrijd, georganiseerd onder auspiciën van de FIFA, de confederaties of de nationale bonden, mogen maximaal drie wisselspelers worden gebruikt. De competitiereglementen moeten aangeven hoeveel wisselspelers mogen worden opgegeven, variërend van drie tot maximaal zeven.
Andere wedstrijden
Tijdens andere wedstrijden mogen wisselspelers worden gebruikt, op voorwaarde dat:
• de betrokken partijen overeenstemming hebben bereikt over het maximum aantal;
• de scheidsrechter hiervan in kennis is gesteld voor aanvang van de wedstrijd.
Indien de scheidsrechter niet in kennis is gesteld of indien de partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen voor aanvang van de wedstrijd, zijn niet meer dan drie wisselspelers toegestaan.
Alle wedstrijden
Bij alle wedstrijden moeten de namen van de wisselspelers voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter worden opgegeven. Wisselspelers die niet zijn opgegeven, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Invallersprocedure
Om een speler te vervangen door een wisselspeler, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• de scheidsrechter moet op de hoogte zijn gebracht voordat een voorgestelde wissel plaatsvindt;
• een wisselspeler mag het speelveld pas betreden nadat de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten en nadat de wisselspeler een teken heeft gekregen van de scheidsrechter;
• een wisselspeler moet het speelveld betreden ter hoogte van de middenlijn, tijdens een onderbreking van de wedstrijd;
• een wissel is definitief wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt;
• vanaf dat moment wordt de wisselspeler speler en de vervangen speler houdt op speler te zijn;
• een vervangen speler kan niet meer deelnemen aan de wedstrijd;
• alle wisselspelers vallen onder het gezag en de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter, ongeacht het feit of ze deelnemen of niet.
Vervanging van de doelverdediger
Ieder van de overige spelers mag van plaats wisselen met de doelverdediger, onder de voorwaarden dat:
• de scheidsrechter op de hoogte is gebracht voordat de wissel plaatsvindt;
• de wissel plaatsvindt tijdens een onderbreking van de wedstrijd.
Overtredingen/straffen
Als een wisselspeler het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter:
• wordt het spel onderbroken;
• ontvangt de wisselspeler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en wordt hem opgedragen het speelveld te verlaten;
• wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
Als een speler van plaats heeft gewisseld met de doelverdediger zonder toestemming van de scheidsrechter:
• wordt het spel niet onderbroken;
• ontvangen de betrokken spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart bij de eerstvolgende onderbreking van het spel.
Voor elke andere overtreding van deze regel:
• ontvangen de betrokken spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
Spelhervatting
Indien het spel is onderbroken door de scheidsrechter om een waarschuwing te geven:
• wordt de wedstrijd hervat met een indirecte vrije schop, te nemen door een speler van de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
Spelers en wisselspelers die verwijderd zijn
Een speler die is verwijderd voordat de wedstrijd is begonnen, mag alleen vervangen worden door één van de opgegeven wisselspelers.
Een opgegeven wisselspeler die is verwijderd, zowel voor als na het begin van de wedstrijd, mag niet worden vervangen.

OFFICIËLE BESLISSINGEN

OB 1

Conform het bepaalde in regel 3, wordt het minimum aantal spelers per partij overgelaten aan het oordeel van de nationale bonden. De “Board” is echter van mening dat een wedstrijd niet moet worden voortgezet indien er minder dan zeven spelers bij één van de partijen zijn.
OB 2
Een official mag tijdens de wedstrijd tactische aanwijzingen aan zijn spelers geven en hij moet terugkeren naar zijn positie nadat hij deze instructies heeft gegeven. Alle officials moeten binnen de lijnen van de instructiezone blijven, daar waar een dergelijke zone is aangegeven, en ze moeten zich op een verantwoorde manier gedragen. Procedure inzake het verlaten van het speelveld door geblesseerde spelers De Board heeft bepaald, dat, als een geblesseerde speler in staat is het speelveld lopend te verlaten, hij hiertoe behoort te worden gestimuleerd, in het bijzonder als hij zich dichtbij de zij- of doellijnen bevindt (onder deze omstandigheden is het dus niet noodzakelijk hem op een brancard van het speelveld te dragen). De Board bepaalde eveneens, dat, als een van een blessure herstelde speler het speelveld  opnieuw wil betreden, hij dit kan doen vanaf elke plek op de doel- of zijlijnen, indien de bal uit het spel is. Indien de bal in het spel is, mag de speler alleen het speelveld opnieuw betreden vanaf (elke plek op) een zijlijn. In beide gevallen moet hij het teken van de scheidsrechter afwachten.

 

DE UITRUSTING VAN DE SPELERS

naar top


Veiligheid
Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (dit geldt ook voor alle soorten sieraden).
Standaarduitrusting
De verplichte standaarduitrusting van een speler bestaat uit:
• een trui of shirt;
• een korte broek - wanneer een zogenaamde slidingbroek wordt gedragen, moet deze van dezelfde hoofdkleur zijn als de korte broek;
• kousen;
• scheenbeschermers;
• schoenen.
Scheenbeschermers
• moeten volledig zijn bedekt door de kousen;
• moeten zijn vervaardigd van geschikt materiaal (rubber, plastic of vergelijkbaar materiaal);
• moeten een redelijke mate van bescherming bieden.
Doelverdedigers
De doelverdediger moet kleding dragen die hem onderscheidt van de andere spelers, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters.
Overtredingen/straffen
Bij een overtreding van deze regel:
• dient het spel niet te worden onderbroken;
• moet de overtredende speler, in opdracht van de scheidsrechter, het speelveld verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen;
• verlaat de speler het speelveld bij de eerstvolgende onderbreking, tenzij hij zijn uitrusting al in orde heeft gebracht;
• mag een speler die is opgedragen het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen, niet terugkeren zonder toestemming van de scheidsrechter;
• controleert de scheidsrechter of de uitrusting van de speler in orde is voordat hij hem toestemming geeft het speelveld weer te betreden;
• mag de speler alleen dan het speelveld weer betreden, wanneer de bal uit het spel is.
Een speler aan wie is opgedragen om het speelveld te verlaten vanwege een overtreding van deze regel en die het speelveld (opnieuw) betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
Spelhervatting
Als het spel is onderbroken door de scheidsrechter om een waarschuwing te geven:
• wordt de wedstrijd hervat met een indirecte vrije schop, te nemen door een speler van de tegenpartij, vanaf de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter de wedstrijd onderbrak.

DE SCHEIDSRECHTER

naar top

Het gezag van de scheidsrechter
Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om de spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij is aangesteld.
Bevoegdheden en plichten
De scheidsrechter:
• past de spelregels toe;
• geeft leiding aan de wedstrijd in samenwerking met de assistent-scheidsrechters en, waar van toepassing, met de vierde official;
• ziet erop toe dat elke te gebruiken bal voldoet aan de eisen gesteld in regel 2;
• ziet erop toe dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de eisen gesteld in regel 4;
• treedt op als tijdwaarnemer en maakt aantekeningen van de wedstrijd die van belang zijn;
• onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd naar zijn oordeel voor ieder soort overtreding van de regels;
• onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd vanwege enige vorm van overlast van buitenaf;
• onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd;
• laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler, naar zijn oordeel, slechts licht geblesseerd is;
• ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. De speler mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt;
• laat het spel doorgaan wanneer de partij waartegen een overtreding werd begaan hieruit voordeel kan trekken en bestraft de oorspronkelijke overtreding indien het verwachte voordeel op dat moment achterwege blijft;
• bestraft de zwaarste overtreding indien een speler tegelijkertijd meer dan één overtreding begaat;
• neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich schuldig maken aan een overtreding die bestraft dient te worden met een waarschuwing of een veldverwijdering. Hij is niet verplicht dit onmiddellijk te doen, maar moet dit wel doen wanneer de bal vervolgens uit het spel is;
• treedt op tegen clubofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen en kan, naar zijn oordeel, hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen;
• handelt op advies van de assistent-scheidsrechters met betrekking tot voorvallen die hij zelf niet heeft waargenomen;
• ziet erop toe dat er geen onbevoegde personen op het speelveld komen;
• hervat de wedstrijd nadat deze is onderbroken;
• voorziet de bond van een wedstrijdrapport waarin opgenomen informatie over elke genomen disciplinaire maatregel tegen spelers en/of clubofficials en ieder ander voorval dat plaatsvond vóór, tijdens of na de wedstrijd.


Beslissingen van de scheidsrechter
De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden zijn bindend. De scheidsrechter mag alleen op een beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was of, naar zijn oordeel, op advies van een assistent-scheidsrechter, vooropgesteld dat hij het spel nog niet heeft hervat.

OFFICIËLE BESLISSINGEN

OB 1
Een scheidsrechter (of indien van toepassing een assistent-scheidsrechter of vierde official) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
• enige soort verwonding opgelopen door een speler, official of toeschouwer;
• enige schade aan eigendommen van welke soort dan ook;
• enige andere schade geleden door enig individu, club, bedrijf, bond of ander lichaam, ten gevolge van, of mogelijk ten gevolge van, welke beslissing dan ook die hij mag nemen in het kader van de spelregels of met betrekking tot de normale procedures die vereist zijn om een wedstrijd te organiseren, te spelen en te leiden.
Een dergelijke beslissing kan zijn:
• een beslissing dat de toestand van het speelveld of het terrein of de weersomstandigheden zo zijn, dat ze al dan niet mogelijk maken dat een wedstrijd gespeeld kan worden;
• een beslissing om een wedstrijd te staken om welke reden dan ook;
• een beslissing inzake de toestand van de uitrusting van het speelveld of het spelmateriaal, inclusief de doelpalen, doellat, hoekvlaggenstokken en de bal;
• een beslissing om een wedstrijd al dan niet te onderbreken vanwege overlast van het publiek of vanwege enig probleem op de tribunes of langs het speelveld;
• een beslissing om het spel al dan niet te onderbreken om toe te staan dat een geblesseerde speler het speelveld verlaat om te worden verzorgd;
• een beslissing om te verzoeken of te eisen dat een geblesseerde speler het speelveld verlaat om verzorging mogelijk te maken;
• een beslissing om een speler al dan niet toe te staan bepaalde kleding of uitrusting te dragen;
• een beslissing (voor zover dit tot zijn verantwoordelijkheid gerekend kan worden) om al dan niet toe te staan dat enigerlei personen (inclusief club- en terreinofficials, veiligheidsbeambten, fotografen of andere mediavertegenwoordigers) aanwezig zijn in de nabijheid van het speelveld;
• enige andere beslissing die hij kan nemen in overeenstemming met de spelregels of overeenkomstig zijn taken conform de voorwaarden van de FIFA, confederatie, nationale bond of competitiereglementen of voorschriften waaronder de wedstrijd wordt gespeeld.
OB 2
De rol en taak van een bij een toernooi of in een competitie aangestelde vierde official dienen in overeenstemming te zijn met de richtlijnen, goedgekeurd door de International F.A. Board.
OB 3
Of er wel of geen doelpunt is gemaakt en de eindstand van de wedstrijd, behoren (eveneens) tot spelaangelegenheden.

DE ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS

naar top

Taken
Er worden twee assistent-scheidsrechters aangesteld, die tot taak hebben, afhankelijk van de beslissing van de scheidsrechter, aan te geven:
• wanneer de bal geheel en al buiten het speelveld is;
• welke partij recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp;
• wanneer een speler gestraft kan worden omdat hij zich in buitenspelpositie bevindt;
• wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten;
• wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter;
• wanneer overtredingen hebben plaatsgevonden, indien de assistent-scheidsrechters zich dichter bij de situatie bevinden dan de scheidsrechter (dit houdt ook in - onder bijzondere omstandigheden - bij overtredingen in het strafschopgebied);
• of, bij strafschoppen, de doelverdediger zich voorwaarts heeft begeven voordat de bal is getrapt en of de bal over de doellijn is gegaan. 

Assistentie
De assistent-scheidsrechters moeten bovendien de scheidsrechter bijstaan de wedstrijd overeenkomstig de spelregels te leiden. Met name kunnen zij het speelveld betreden om te helpen de afstand van 9.15 meter te bewerkstelligen. In geval van ongeoorloofde inmenging of onbehoorlijk gedrag van een assistent-scheidsrechter zal de scheidsrechter hem van zijn taak ontheffen en hierover rapporteren aan de bevoegde instantie.

DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD

naar top


Speeltijd

Een wedstrijd bestaat uit twee gelijke helften van 45 minuten, tenzij anders is overeengekomen tussen de scheidsrechter en de twee deelnemende partijen. Elke afspraak om de duur van de helften te veranderen (b.v. elke helft met vijf minuten inkorten wegens onvoldoende licht) moet zijn gemaakt voor aanvang van de wedstrijd en moet in overeenstemming zijn met de competitiereglementen. 

De rust na de eerste helft
De spelers hebben recht op een rust na de eerste helft. Deze rust mag niet langer duren dan 15 minuten. In de competitiereglementen moet zijn opgenomen hoe lang de rust na de eerste helft duurt. De duur van de rust na de eerste helft mag alleen met toestemming van de scheidsrechter worden gewijzigd.

Bijtellen van verloren tijd
In elke helft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan door:
• het wisselen van spelers;
• het beoordelen (verzorgen) van blessures bij spelers;
• het verlaten van het speelveld door geblesseerde spelers voor verzorging;
• tijd rekken;
• enige andere reden.
De tijd die wordt bijgeteld is ter beoordeling van de scheidsrechter.

Strafschop
De speeltijd wordt verlengd om een strafschop te laten nemen aan het einde van elke helft of aan het einde van de eerste of tweede helft van de verlenging.

Verlenging
Competitiereglementen kunnen voorzien in een verlenging bestaande uit twee gelijke helften. De voorwaarden van regel 8 zijn van toepassing.

Gestaakte wedstrijd
Een gestaakte wedstrijd wordt overgespeeld, tenzij de competitiereglementen anders bepalen.

HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL

naar top

Vóór de beginschop
Een muntstuk wordt opgeworpen en de partij die de toss wint, kiest het doel voor de eerste helft. De andere partij neemt de beginschop. De partij die de toss wint, neemt aan het begin van de tweede helft de beginschop. In de tweede helft wisselen de partijen van speelhelft.

De aftrap
Een aftrap is de manier om het spel te beginnen of te hervatten:
• aan het begin van de wedstrijd;
• nadat een doelpunt is gemaakt;
• aan het begin van de tweede helft;
• aan het begin van elke verlenging, indien van toepassing.
Uit een aftrap kan rechtstreeks worden gescoord.

Procedure
• alle spelers bevinden zich op eigen speelhelft;
• alle tegenstanders van de nemer bevinden zich op tenminste 9.15 meter van de bal totdat deze in het spel is;
• de bal moet stilliggen op de middenstip;
• de scheidsrechter geeft een teken;
• de bal is in het spel wanneer hij getrapt is en in voorwaartse richting beweegt;
• de nemer mag de bal niet voor de tweede keer raken voordat deze is geraakt door een andere speler.
Wanneer een partij een doelpunt heeft gemaakt, wordt de aftrap genomen door de tegenpartij.

Overtredingen/straffen
Indien de nemer de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Voor elke andere overtreding van de aftrapprocedure:
• moet de aftrap worden overgenomen.

Scheidsrechtersbal
Een scheidsrechtersbal is een spelhervatting na een noodzakelijke, tijdelijke onderbreking van het spel voor elke reden, die niet elders in de spelregels wordt genoemd.

Procedure
De scheidsrechter laat de bal vallen op de plaats waar deze was toen het spel werd onderbroken. De bal is in het spel zodra deze de grond raakt.

Overtredingen/straffen
Een scheidsrechterbal wordt overgenomen:
• wanneer de bal wordt geraakt door een speler voordat de bal de grond raakt;
• als de bal, nadat deze de grond heeft geraakt, buiten het speelveld terechtkomt, zonder te zijn geraakt door een speler.

Bijzondere omstandigheden
Een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen doelgebied wordt genomen vanaf elk willekeurig punt binnen dit gebied. Een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij binnen het doelgebied van de tegenpartij wordt genomen vanaf de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn vanaf een plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. Een scheidsrechtersbal om de wedstrijd te hervatten na een tijdelijke onderbreking, binnen het doelgebied, wordt genomen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn op een plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

DE BAL IN EN UIT HET SPEL

naar top


De bal uit het spel
De bal is uit het spel wanneer:
• hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht;
• het spel is onderbroken door de scheidsrechter.

De bal in het spel
De bal is in het spel op ieder ander moment, dus ook:
• wanneer hij terugspringt van een doelpaal, doellat, of hoekvlaggenstok en in het speelveld blijft;
• wanneer hij terugspringt van de scheidsrechter of een assistent-scheidsrechter wanneer deze zich binnen het speelveld bevindt.

 

HOE ER WORDT GESCOORD

naar top


Doelpunt
Er is gescoord, wanneer de bal geheel en al over de doellijn tussen de doelpalen en onder de doellat is gegaan, mits er geen overtreding van de spelregels is gemaakt door de partij die scoort.

Winnende partij
De partij die het meest heeft gescoord, heeft gewonnen. Wanneer beide partijen evenveel hebben gescoord, of wanneer er niet is gescoord, is er sprake van een gelijkspel.

Competitiereglementen
Voor wedstrijden die in een gelijkspel eindigen kunnen de competitiereglementen voorzien in regelingen betreffende verlengingen, of andere, door de International F.A. Board goedgekeurde, procedures, om de winnaar van een wedstrijd te bepalen.

 

BUITENSPEL

naar top


Buitenspelpositie
Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding. Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien:
• hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegenstander.

Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien:
• hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt;
• hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander;
• hij gelijk staat met de laatste twee tegenstanders.
Strafbaar
Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel is betrokken door:
• in te grijpen in het spel; of
• een tegenstander in diens spel te beïnvloeden; of
• voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie.
Niet strafbaar
Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een:
• doelschop; of
• inworp; of
• hoekschop.
Straf
Voor elke strafbare buitenspelpositie moet de scheidsrechter een indirecte vrije schop toekennen aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de “overtreding” plaatsvond.

 

OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

naar top


Overtredingen en onbehoorlijk gedrag worden bestraft met:
A - Een directe vrije schop
Een directe vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een speler één van de zes hieronder volgende overtredingen begaat op een wijze die door de scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als gepaard
gaande met buitensporige inzet:
1. een tegenstander trapt of probeert te trappen;
2. een tegenstander laat vallen of probeert te laten vallen;
3. springt naar een tegenstander;
4. een tegenstander aanvalt;
5. een tegenstander slaat of probeert te slaan;
6. een tegenstander duwt.
Een directe vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij, indien een speler één van de vier hieronder volgende overtredingen begaat:
7. een tackle om de bal te veroveren zodanig uitvoert, dat de tegenstander eerder wordt geraakt dan de bal;
8. een tegenstander vasthoudt;
9. een tegenstander bespuwt;
10. opzettelijk de bal met de hand of arm speelt (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied).
Een directe vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.

Een strafschop
Een strafschop wordt toegekend, indien een speler één van de tien hierboven genoemde overtredingen begaat in zijn eigen strafschopgebied, ongeacht de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is.

B - Een indirecte vrije schop
Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, één van de vijf hieronder volgende overtredingen begaat:
1. langer dan zes seconden de bal in zijn handen houdt, voordat hij deze weer in het spel brengt;
2. de bal weer met de handen aanraakt, nadat hij deze in het spel heeft gebracht en zonder dat deze is geraakt door een andere speler;
3. de bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door een medespeler met de voeten is toegespeeld;
4. de bal met de handen aanraakt, nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp genomen door een medespeler.
Een indirecte vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij, indien een speler, naar het oordeel van de scheidsrechter:
5. speelt op een gevaarlijke wijze;
6. een tegenstander in diens loop belemmert;
7. voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen;
8. een andere overtreding begaat, niet eerder genoemd in regel 12, waarvoor het spel wordt onderbroken om een speler te waarschuwen of van het speelveld te zenden. Een indirecte vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.


C - Disciplinaire straffen
De gele of de rode kaart kan alleen worden getoond aan een speler, een wisselspeler of een vervangen speler. Overtredingen die met een waarschuwing worden bestraft
Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat:
1. zich schuldig maakt aan onsportief gedrag;
2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter;
3. herhaaldelijk de spelregels overtreedt;
4. de uitvoering van een spelhervatting vertraagt;
5. niet de vereiste afstand in acht neemt bij een hoekschop of een vrije schop;
6. het speelveld (opnieuw) betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter;
7. doelbewust het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter.

Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft
Een speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat:
1. zich schuldig maakt aan ernstig gemeen spel;
2. zich schuldig maakt aan een gewelddadige handeling;
3. een tegenstander of een ander persoon bespuwt;
4. de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontneemt, door opzettelijk de bal met de hand of arm te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);
5. een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft, een duidelijke scoringskans ontneemt door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of strafschop moet worden toegekend;
6. grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruikt en/of gebaren maakt;
7. een tweede waarschuwing ontvangt in dezelfde wedstrijd.
Een speler die van het speelveld is gezonden, dient de nabijheid van het speelveld en de instructiezone te verlaten.

OB 1
Een speler die een overtreding begaat, zowel binnen als buiten het speelveld, die wordt bestraft met een waarschuwing of een veldverwijdering, wordt bestraft naar de aard van de overtreding. Dit geldt voor alle overtredingen begaan ten opzichte van een tegenstander, een medespeler, de scheidsrechter, een assistent-scheidsrechter of een ander persoon.
OB 2
De doelverdediger wordt geacht in het bezit van de bal te zijn, indien hij deze aanraakt met enig deel van zijn hand of arm. Hiermee wordt ook bedoeld het opzettelijk pareren van de bal, maar niet wanneer, naar het oordeel van de scheidsrechter, de bal toevallig terugstuit van de doelverdediger, b.v. nadat hij een “save” heeft verricht.
OB 3
Behoudens het bepaalde in regel 12, mag een speler de bal toespelen op zijn eigen doelverdediger met zijn hoofd, borst, knie, etc.. Indien een speler echter, naar het oordeel van de scheidsrechter, doelbewust een “truc” gebruikt om de regel te omzeilen (terwijl de bal in het spel is), maakt de speler zich schuldig aan onsportief gedrag. Hij ontvangt een waarschuwing, hem wordt de gele kaart getoond en aan de tegenpartij wordt een indirecte vrije schop toegekend, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond. Een speler die doelbewust een “truc” gebruikt om de regel te omzeilen terwijl hij een vrije
schop neemt, ontvangt een waarschuwing wegens onsportief gedrag en hem wordt de gele kaart getoond. De vrije schop wordt overgenomen. In die gevallen is het niet van belang of de doelverdediger de bal vervolgens met de handen aanraakt of niet. De overtreding is begaan door de speler, die probeert zowel de letter als de geest van regel 12 te omzeilen.
OB 4
Een tackle van achteren, die de veiligheid vaneen tegenstander in gevaar brengt, moet worden bestraft als ernstig gemeen spel.
OB 5
Elke voorgewende handeling op het veld, welke is bedoeld om de scheidsrechter te misleiden, dient te worden bestraft als
onsportief gedrag.
BINDENDE INSTRUCTIE
De scheidsrechter wordt opgedragen dat, in geval van duidelijk vasthouden en/of trekken, de overtreding moet worden bestraft met een directe vrije schop of een strafschop (indien de overtreding is begaan binnen het eigen strafschopgebied) en de speler die de overtreding begaat, moet worden gewaarschuwd en de gele kaart moet worden getoond wegens onsportief gedrag.|

 

DE VRIJE SCHOPPEN

naar top


Soorten vrije schoppen
Vrije schoppen zijn direct of indirect. Voor de vrije schop geldt dat de bal stil moet liggen wanneer de schop wordt genomen en dat de nemer de bal niet voor de tweede keer raakt, voordat deze is geraakt door een andere speler.
De directe vrije schop
• indien een directe vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelpunt toegekend;
• indien een directe vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij.
De indirecte vrije schop
Teken
De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Hij moet zijn arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is geraakt door een andere speler of uit het spel is.
Bal in het doel
Er kan alleen een doelpunt worden gemaakt indien de bal, nadat de vrije schop is genomen, wordt geraakt door een andere speler voordat de bal in het doel gaat:
• wanneer een indirecte vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelschop toegekend;
• wanneer een indirecte vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij.

Plaats van de vrije schop
Vrije schop binnen het strafschopgebied
Directe of indirecte vrije schop voor de verdedigende partij:
• alle tegenstanders bevinden zich op tenminste 9.15 meter van de bal;
• alle tegenstanders blijven buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is;
• de bal is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt;
• een vrije schop binnen het doelgebied mag worden genomen vanaf elk willekeurig punt binnen dat gebied.
Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij:
• alle tegenstanders bevinden zich op tenminste 9.15 meter van de bal totdat deze in het spel is, tenzij ze op de eigen doellijn tussen de doelpalen staan;
• de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en beweegt;
• een indirecte vrije schop binnen het doelgebied wordt genomen vanaf de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.

Vrije schop buiten het strafschopgebied
• alle tegenstanders bevinden zich op tenminste 9.15 meter van de bal totdat de bal in het spel is;
• de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en beweegt;
• de vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Overtredingen/straffen
Indien een vrije schop wordt genomen en een tegenstander bevindt zich dichter bij de bal dande vereiste afstand:
• wordt de vrije schop overgenomen.
Wanneer bij een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied de bal niet rechtstreeks in het spel wordt gebracht:
• wordt de vrije schop overgenomen.

Vrije schop genomen door een andere speler dan de doelverdediger
Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Als de nemer, nadat de bal in het spel is, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond;
• wordt een strafschop toegekend indien de overtreding plaatsvond binnen het eigen strafschopgebied.

Vrije schop genomen door de doelverdediger
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij indien de overtreding plaatsvond buiten zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond;
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij indien de overtreding plaatsvond binnen zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.

 

DE STRAFSCHOP

naar top

Indien de bal in het spel is, wordt een strafschop toegekend tegen de partij die binnen het eigen strafschopgebied één van de tien overtredingen begaat, waarvoor buiten het strafschopgebied een directe vrije schop wordt toegekend.
Uit een strafschop kan rechtstreeks worden gescoord. De wedstrijd moet worden verlengd voor een strafschop die wordt genomen aan het einde van een helft of aan het einde van een verlenging.
Positie van de bal en de spelers
De bal:
• moet op de strafschopstip liggen.
Het moet duidelijk zijn:
• welke speler de strafschop neemt.
De doelverdediger van de verdedigende partij:
• moet, totdat de bal is getrapt, op de doellijn tussen de doelpalen blijven met de voorzijde van zijn lichaam richting strafschopnemer.
De overige spelers bevinden zich:
• binnen het speelveld;
• buiten het strafschopgebied;
• achter de strafschopstip;
• op tenminste 9.15 meter van de strafschopstip.
De scheidsrechter
• geeft pas het teken om de strafschop te laten nemen op het moment dat alle spelers een positie hebben ingenomen in overeenstemming met de regel;
• bepaalt wanneer een strafschop zijn uitwerking heeft gehad.
Procedure
• de strafschopnemer trapt de bal in voorwaartse richting;
• hij speelt de bal niet voor de tweede keer voordat deze is geraakt door een andere speler;
• de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en in voorwaartse richting beweegt.

Wanneer een strafschop wordt genomen tijdens de normale speeltijd, of wanneer er wordt verlengd aan het einde van de eerste of tweede helft om de strafschop te laten nemen of overnemen, wordt een doelpunt toegekend indien, voordat
de bal het doelvlak passeert:
• de bal één of beide doelpalen raakt en/of de doellat, en/of de doelverdediger.


Overtredingen/straffen
Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven, kan zich, voordat de bal in het spel is, één van de volgende situaties voordoen:
De nemer begaat een overtreding:
• de scheidsrechter laat de strafschop nemen;
• als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen;
• als de bal niet in het doel gaat, wordt de strafschop niet overgenomen.
De doelverdediger begaat een overtreding:
• de scheidsrechter laat de strafschop nemen;
• als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend;
• als de bal niet in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen.

Een medespeler van de nemer betreedt het strafschopgebied of begeeft zich vóór, of op minder dan 9.15 meter van de strafschopstip:
• de scheidsrechter laat de strafschop nemen;
• als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen;
• als de bal niet in het doel gaat, wordt de strafschop niet overgenomen;
• als de bal in het spel terugkomt van de doelverdediger, de doellat of de doelpaal en wordt geraakt door de medespeler, onderbreekt de scheidsrechter het spel en wordt de wedstrijd hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.


Een medespeler van de doelverdediger betreedt het strafschopgebied of begeeft zich vóór, of op minder dan 9.15 meter van de strafschopstip:
• de scheidsrechter laat de strafschop nemen;
• als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend;
• als de bal niet in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen.

Spelers van zowel de verdedigende als de aanvallende partij begaan een overtreding:
• de strafschop wordt overgenomen.
Als, nadat de strafschop is genomen:
De nemer de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn handen) voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
De nemer opzettelijk de bal met hand of arm speelt voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
De bal wordt geraakt door een handeling van buitenaf, terwijl de bal zich in voorwaartse richting beweegt:
• wordt de strafschop overgenomen.
De bal terug in het speelveld springt van de doelverdediger, de doellat of een doelpaal, en dan wordt geraakt door een handeling van buitenaf:
• onderbreekt de scheidsrechter het spel;
• wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal werd geraakt door de handeling van buitenaf.

 

DE INWORP

naar top

Een inworp is een manier om het spel te hervatten. Uit een inworp kan niet rechtstreeks worden gescoord.
Een inworp wordt toegekend:
• wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht;
• vanaf de plaats waar de bal over de zijlijn ging;
• aan de tegenpartij van de speler die de bal het laatst raakte.

Procedure
Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij:
• met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staat;
• met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn staat;
• beide handen gebruikt;
• de bal inwerpt van achter het hoofd en daarboven loslaat.
De inwerper mag de bal niet voor de tweede keer raken, voordat deze is geraakt door een andere speler.
De bal is in het spel onmiddellijk nadat deze in het speelveld is gekomen.

Overtredingen/straffen
Inworp genomen door een andere speler dan de doelverdediger:
Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond;
• wordt een strafschop toegekend wanneer de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de inwerper.

Inworp genomen door de doelverdediger:
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij wanneer de overtreding plaatsvond buiten zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats van de overtreding;
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij wanneer de overtreding plaatsvond binnen zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats van de overtreding.
Indien een tegenstander de inwerper ongeoorloofd misleidt of hindert:
• ontvangt hij een waarschuwing wegens onsportief gedrag en wordt hem de gele kaart getoond.
Voor elke andere overtreding van deze regel:
• wordt de inworp genomen door een speler van de tegenpartij.

 

DE DOELSCHOP

naar top


Een doelschop is een manier om het spel te hervatten. Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, echter alleen in het doel van de tegenpartij. Een doelschop wordt toegekend:
• wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht, en het laatst is geraakt door een speler van de aanvallende partij, mits er geen doelpunt is gemaakt, zoals bedoeld in regel 10.

Procedure
• de doelschop wordt genomen door een speler van de verdedigende partij vanaf een willekeurig punt binnen het doelgebied;
• de tegenstanders blijven buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is;
• de nemer speelt de bal niet voor de tweede keer, voordat deze is geraakt door een andere speler;
• de bal is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt.

Overtredingen/straffen
Als de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied wordt getrapt:
• wordt de doelschop overgenomen.

Doelschop genomen door een andere speler dan de doelverdediger:
Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond;
• wordt een strafschop toegekend wanneer de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de nemer .

Doelschop genomen door de doelverdediger:
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, wanneer de overtreding plaatsvond buiten het strafschopgebied van de doelverdediger, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond;
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, wanneer de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de doelverdediger, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.

Voor elke andere overtreding van deze regel:
• wordt de doelschop overgenomen.

 

DE HOEKSCHOP

naar top


Een hoekschop is een manier om het spel te hervatten.
Vanuit een hoekschop kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenpartij. Een hoekschop wordt toegekend:
• wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht, en het laatst is geraakt door een speler van de verdedigende partij, mits er geen doelpunt is gemaakt zoals bedoeld in regel 10.

Procedure
• de bal ligt binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied bij de dichtstbijzijnde hoekvlaggenstok;
• de hoekvlaggenstok blijft op zijn plaats;
• de tegenstanders bevinden zich op tenminste 9.15 meter van de bal totdat deze in het spel is;
• de bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en beweegt;
• de nemer speelt de bal niet voor de tweede keer, voordat deze is geraakt door een andere speler.

Overtredingen/straffen
Hoekschop genomen door een andere speler dan de doelverdediger:
Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond;
• wordt een strafschop toegekend als de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de nemer.
Hoekschop genomen door de doelverdediger:
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet met de handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, wanneer de overtreding plaatsvond buiten het strafschopgebied van de doelverdediger, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond;
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, wanneer de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de doelverdediger, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Voor elke andere overtreding van deze regel:
• wordt de hoekschop overgenomen.

 

REGELING OM DE WINNAAR VAN EEN WEDSTRIJDTE BEPALEN

naar top

DE ’GOLDEN GOAL REGELING’
De ‘golden goal regeling’ en de strafschoppenserie zijn manieren om te bepalen wie de winnaar is, wanneer de competitiereglementen bepalen dat er een winnaar moet zijn bij een gelijkspel.

Procedure
1. De partij welke als eerste scoort tijdens de verlenging na afloop van de normale speeltijd, is de winnaar.
2. Indien er niet gescoord wordt, wordt de wedstrijd beslist door een strafschoppenserie.

DE STRAFSCHOPPENSERIE
Procedure
1. De scheidsrechter bepaalt op welk doel de strafschoppen zullen worden genomen.
2. De scheidsrechter zal tossen met een muntstuk en de partij die de toss wint, moet de eerste strafschop nemen.
3. De scheidsrechter maakt aantekeningen van de genomen strafschoppen.
4. Met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden, nemen beide partijen vijf strafschoppen.
5. De strafschoppen worden om en om genomen.
6. De strafschoppenserie zal niet worden voortgezet, zodra een partij een aantal doelpunten heeft gemaakt, dat door de andere partij niet meer kan worden bereikt.
7. Als, nadat elke partij vijf strafschoppen heeft genomen en elke partij een gelijk aantal of geen doelpunten heeft gemaakt, wordt de strafschoppenserie voortgezet totdat, nadat elke partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen, de ene partij een doelpunt meer heeft gemaakt dan de andere.
8. Onder de voorwaarde dat zijn partij nog niet het reglementair toegestane aantal wisselspelers heeft gebruikt, mag een doelverdediger die tijdens de strafschoppenserie geblesseerd raakt en niet in staat is om verder als doelverdediger
op te treden, door een wisselspeler worden vervangen.
9. Met uitzondering van het onder 8 bepaalde, mogen alleen spelers die op het speelveld zijn aan het einde van de wedstrijd, de tijd van een eventuele verlenging inbegrepen, deelnemen aan de strafschoppenserie.
10. Elke strafschop moet door een andere speler worden genomen en alle in aanmerking komende spelers moeten een strafschop hebben genomen, voordat een speler een tweede strafschop mag nemen.
11. Een speler die in aanmerking komt om deel te nemen aan de strafschoppenserie, mag op elk moment tijdens het nemen van de strafschoppen met zijn doelverdediger van plaats wisselen.
12. Alleen in aanmerking komende spelers en de (assistent-)scheidsrechters mogen zich tijdens de strafschoppenserie op het speelveld bevinden.
13. Alle spelers, met uitzondering van de nemer van de strafschop en de twee doelverdedigers, moeten in de middencirkel blijven.
14. De doelverdediger, die tot dezelfde partij behoort als de nemer van de strafschop, moet zich opstellen binnen het speelveld, buiten het strafschopgebied en wel op de plek waar de doellijn en de lijn van het strafschopgebied samenkomen.
15. Indien een partij de wedstrijd beëindigt met een groter aantal spelers dan de tegenpartij, moet deze partij haar aantal spelers verminderen tot het aantal van de tegenpartij en de scheidsrechter op de hoogte brengen van de naam en het nummer van elke uit te sluiten speler. De aanvoerder heeft deze verantwoordelijkheid.
16. Voor aanvang van de strafschoppenserie moet de scheidsrechter zich ervan overtuigen, dat slechts een gelijk aantal spelers van elke partij in de middencirkel verblijft en zij moeten de strafschoppen nemen.
17. Tenzij anders bepaald, zullen de betreffende spelregels en de Officiële Beslissingen van de International F.A. Board ten aanzien van de strafschoppenserie van kracht zijn.

 

DE INSTRUCTIEZONE

naar top

De instructiezone, zoals omschreven in regel 3, officiële beslissing 2, heeft met name betrekking op wedstrijden welke gespeeld worden op voetbalvelden met een bank/dug-out voor de technische staf en de wisselspelers zoals hieronder weergegeven. De instructiezone kan qua omvang of plaats per veld verschillen, maar de volgende opmerkingen worden als een algemene richtlijn uitgevaardigd:
1. De instructiezone mag niet langer zijn dan de lengte van de bank/dug-out, plus 1 meter aan weerszijden van de bank/dug-out, en voor de bank/dug-out loopt deze zone tot 1 meter vanaf en evenwijdig met de zijlijn.
2. Het wordt aanbevolen om deze zone af te bakenen.
3. Het toegestane aantal personen binnen de instructiezone wordt bepaald door het competitiereglement.
4. Degenen die zich binnen de instructiezone bevinden, moeten, in overeenstemming met het competitiereglement, eventueel voor de aanvang van de wedstrijd worden opgegeven.
5. Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om instructies te geven en moet onmiddellijk daarna naar zijn plaats terugkeren.
6. De coach en de andere officials moeten binnen de grenzen van de instructiezone blijven, behalve bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een verzorger of een arts die met toestemming van de scheidsrechter het speelveld betreedt om een geblesseerde speler te verzorgen (onderzoeken).
7. De coach en de overigen die zich binnen de instructiezone bevinden, moeten zich op een verantwoorde manier gedragen.

 

DE VIERDE OFFICIAL

naar top

1. De vierde official kan worden aangesteld op grond van de competitiereglementen en hij kan als één van de leden van het arbitrale trio fungeren, als één van de leden van dat trio niet langer in staat is zijn taak uit te oefenen.
2. Voor aanvang van de competitie dient de organisator duidelijk aan te geven of, wanneer de scheidsrechter de wedstrijd niet voort kan zetten, de vierde official de taak als scheidsrechter overneemt of dat één van de assistent-scheidsrechters de taak als scheidsrechter overneemt, in welk geval de vierde official assistent-scheidsrechter wordt.
3. De vierde official verleent assistentie bij de administratieve handelingen vóór, tijdens en na de wedstrijd, zoals bepaald door de scheidsrechter.
4. Hij is verantwoordelijk voor het verlenen van assistentie bij de invallersprocedure tijdens de wedstrijd.
5. Hij houdt toezicht op de reserveballen. Als de wedstrijdbal moet worden vervangen tijdens de wedstrijd, moet hij, op aanwijzing van de scheidsrechter, een andere bal ter beschikking stellen, om zodoende het oponthoud tot een minimum te beperken.
6. Hij is verplicht de uitrusting van de invallers te controleren, voordat zij het speelveld betreden. Wanneer hun uitrusting niet in overeenstemming is met de spelregels, informeert hij de scheidsrechter.
7. De vierde official assisteert de scheidsrechter te allen tijde.
Hij moet aan de scheidsrechter aangeven:
• wanneer de verkeerde speler wordt gewaarschuwd vanwege een persoonsverwisseling;
of
• wanneer een speler niet van het speelveld wordt gezonden terwijl hij gezien heeft dat deze een tweede waarschuwing heeft ontvangen; of
• wanneer een gewelddadige handeling plaatsvindt buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters.
De scheidsrechter evenwel behoudt de bevoegdheid om te beslissen over alle spelaangelegenheden.
8. Na de wedstrijd moet de vierde official een rapport sturen aan de bevoegde instantie over elke vorm van onbehoorlijk gedrag of ander voorval dat heeft plaatsgevonden buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters. De vierde official moet de scheidsrechter en zijn assistenten adviseren over alle te maken rapporten.
9. Hij is verplicht de scheidsrechter te informeren over onverantwoord gedrag van een ieder die zich binnen de instructiezone bevindt.

 

naar top

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN 

naar top


KNVB Spelregelwijzigingen ingaande 1 juli 2002

Spelregelwijzigingen 2002 (Vertaling FIFA-circulaire 807 d.d. 07-05-2002)

De 116e jaarlijkse vergadering van de International Football Association Board werd gehouden op 16 maart 2002 in Zermatt (Zwitserland). De spelregelwijzigingen en diverse instructies volgen hierna:

1. SPELREGELWIJZIGINGEN EN OFFICIËLE BESLISSINGEN

DE UITRUSTING VAN DE SPELERS

(Pagina 10 van het boekje "Spelregels Veldvoetbal" - augustus 2001)

(Pagina 36 van de Handleiding voor Scheidsrechters - oktober 2000)

Officiële beslissing

(Pagina 10 van het boekje "Spelregels Veldvoetbal" - augustus 2001)

(Pagina 37 van de Handleiding voor Scheidsrechters - oktober 2000)

OB 1 (nieuw):

Reclame is alleen toegestaan op de shirts van de spelers. Dit mag niet op de korte broeken, kousen of schoenen.

Noot KNVB: Deze OB is vooralsnog niet van toepassing in de Nederlandse competities.

De spelers mogen geen ondershirts tonen, die van teksten of reclame zijn voorzien.

Een speler die zijn shirt omhoog of uittrekt om teksten of reclame te tonen, zal worden gestraft door de organisator van de competitie. De shirts dienen mouwen te hebben.

DE SCHEIDSRECHTER

(Pagina 11 van het boekje "Spelregels Veldvoetbal" - augustus 2001)

(Pagina 39 van de Handleiding voor Scheidsrechters - oktober 2000)

8e aandachtsstipje (gewijzigde tekst):

onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag eerst in het speelveld terugkeren, nadat het spel is hervat.

Motivering:

Deze tekst verduidelijkt de te volgen procedure, indien een speler in het speelveld terugkeert na een blessure.

OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

B - Een indirecte vrije schop (gewijzigde tekst):

KNVB Spelregelwijzigingen ingaande 1 juli 2002

Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, één van de vier hieronder volgende overtredingen begaat. Motivering: Dit is een kleine tekstwijziging om aan te geven dat er nu vier overtredingen zijn in plaats van vijf, zoals voorheen.

2. INFORMATIE EN INSTRUCTIES

Een voorgewende handeling (misleiding) Een door de FIFA opgezette, grootscheepse publiciteitscampagne tegen spelers die zich aan deze overtreding schuldig maken kreeg unanieme ondersteuning. De scheidsrechters wordt opgedragen om streng op te treden tegen deze overtreding en de overtreders dienen te worden bestraft wegens onsportief gedrag.

Spelers die de uitvoering van een spelhervatting vertragen Er werd ernstige bezorgdheid uitgesproken over het aantal spelers, dat de uitvoering van een spelhervatting vertraagt. De betreffende spelregels zijn erg duidelijk en de Board dringt er bij de scheidsrechters op aan deze toe te passen.

Tijdstraffen De Board ondersteunde volledig de bezorgdheid van de FIFA over het feit, dat sommige nationale bonden doorgaan met het toepassen van tijdstraffen in lagere klassen. De Board bevestigde nadrukkelijk dat deze procedure onmiddellijk beëindigd moet worden, anders zullen er op de in overtreding zijnde bond disciplinaire straffen worden toegepast.

Het vieren van een doelpunt De Board drukte zijn bezorgdheid uit over de gangbare gewoonte van spelers om hun shirts omhoog of uit te trekken bij het vieren van een doelpunt om zodoende teksten en reclame te tonen. Er werd overeengekomen dat, indien er sprake is van tijd rekken, de scheidsrechters doorgaan met optreden in overeenstemming met de spelregels. Eveneens werd overeengekomen dat, indien teksten en reclame op een ondershirt zijn getoond, de kwestie behandeld zou kunnen worden door het tuchtrechtelijk orgaan van de competitie.

Aanvullende instructies voor de scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en vierde officials De Board gaf zijn goedkeuring om de "Aanvullende instructies voor de scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en vierde officials" af te drukken in het spelregelboekje.

Speelvelden van kunststof De Board bekrachtigde zijn steun aan de vorig jaar gehouden bijeenkomst over "the FIFA Quality Concept for Artificial Surfaces".

De spelregelwijzigingen zijn van kracht met ingang van 1 juli 2002 en de instructies treden met onmiddellijke ingang in werking.

Laatste wijziging op: 01-03-2007 16:59